Випуск № 1. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Андрощук І.М.
Ультраправі політичні партії, їхнє походження, ідеологічне позиціонування та місце в партійній системі Чехії (1990–2015 рр.)

Васильєва І.А.
Значення анархізму як типу політичної свідомості в рамках синергетики

Мартиняк Ю.О.
Спатіалізація як базова характеристика простору політичного

Міщенко А.М.
Особливості інтерпретації моральної дилеми в політиці на прикладі концепції Майкла Оукшота

Пальшков К.Є.
Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки

Панчак-Бялоблоцька Н.В.
Феномен урядів меншості в парламентських демократіях: історія дослідницького інтересу, підстави наукового виокремлення і сутність

Потерейко О.О.
Теоретико-методологічні підходи аналізу детериторіалізації у контексті віртуалізації держави

Сичик К.Б.
Нові виміри політичного у добу комунікаційного перенасичення

Стоцький В.В.
Плюралізм як індикатор демократичності соціально-політичних перетворень у суспільстві

Травлос Т.
Теоретико-методологічні підходи у дослідженні феномена політичного протесту

Угрин Л.Я.
Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст

Хлівнюк Т.П.
Основні визначення терміна «політичний активізм» у сучасному політичному дискурсі

Шафиев У.А.
Особенности развития современного электорального поведения

Швець С.Л.
Теоретико-концептуальні засади вивчення моделей міграційної політики

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Арабаджиєв Д.Ю.
Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу

Бабарикіна Н.А.
Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації

Вовк С.О.
Динаміка громадянських війн

Воробйова Г.Ю.
Особливості використання політичних метафор у тоталітарних та демократичних суспільствах

Ворчакова І.Є.
Проблеми та перспективи розвитку лобізму як політичного інституту в Україні

Ємельянова Г.І.
Аналіз діалогу та фасилітації в аспекті розвитку гражданських ініціатив

Згурська В.Л.
Організаційна структура соціальних рухів: можливості та обмеження

Меженська О.В.
Сучасний стан наукового дослідження проблеми державних переворотів

Мірчук І.С.
Електоральний процес за змішаною системою (на прикладі виборів до Верховної Ради України від Волинської області у 1998, 2002, 2012 та 2014 рр.)

Мірчук І.Л.
Політична самоідентифікація молоді Східної та Західної України після Майдану (на матеріалах соціологічного дослідження)

Naumkina S.
The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience

Палазова Т.М.
Елітарна демократія

Перегуда Є.В., Місержи С.Д.
«Комунальна революція»: деякі параметри громадянської участі

Проноза І.І.
Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці

Ростецька С.І.
Еволюція теорії ідентичності в суспільних науках

Сандул В.А.
Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності

Сарбаш К.О., Кисленко Р.В.
Специфіка еволюції політико-режимних трансформацій посткомунізму

Тімашова В.М.
Нова якість політичного класу в Україні

Ткачук Ю.В.
Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та правове регулювання міграційних процесів

Юсифзаде А.М.
Особенности механизма выборов в Азербайджанской Республике

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Аббасова З.M.
«Арабская весна» и женский вопрос

Дмитрашко С.А.
Специфіка формування та функціонування ідеології націонал-соціалізму

Крижантовский А.В., Каранфилова Е.В.
Внутренняя обусловленность системного кризиса в Украине

Шедяков В.Е.
Политическая рефлексия ценностно-смыслового пространства и осуществление геостратегической самоидентификации

РОЗДІЛ 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Байрамов И.М.
Сепаратизм как крайнее проявление этнической идентичности

Балацька О.Б.
Роль насилля у процесі суспільного розвитку в марксистській політичній теорії

Басняк Ю.А.
Загрози та виклики сучасному трансатлантичному простору безпеки і «українське питання»

Єремєєва І.А.
Проблеми миротворчості ООН в умовах трансформації міжнародних безпекових інститутів

Звездова О.О.
Де-факто держави Південного Кавказу як дестабілізаційний чинник регіональної системи міжнародних відносин

Маєвська О.М.
Сучасні тенденції діяльності провідних «мозкових центрів» США

Маслов Ю.К.
Позитивні і негативні наслідки трансформаційних перетворень в країнах Центральної і Східної Європи (кінець ХХ – поч. ХХI ст.)

Ржевська Н.Ф.
Роль глобалізації в транснаціоналізації політичної експертизи та прогнозування

Седляр Ю.О., Стадніченко О.І.
Зовнішньополітичний аналіз: предметне поле дослідження та етапи становлення

Скриль С.А.
Політичні процеси в державах Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції

Худолій А.О.
Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Черник П.П.
Стратегічні прорахунки Російської Федерації в розв’язанні війни в Україні навесні 2014 року

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Рябінін Є.В.
Механізми попередження етносепаратистських конфліктів

Семко В.Л.
Інституціонально-політичні форми організації етнічних спільнот